martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen

  Vanavond naar een bijeenkomst van de bestuurscommissie Zuidoost geweest. Ik zeg express bijeenkomst omdat ik de term vergadering niet op zijn plaats vind. Een bijeenkomst heeft in zich dat het een samenzijn is van een aantal mensen om elkaar te ontmoeten zonder specifiek doel.  Een vergadering daarentegen is een bijeenkomst van mensen met als doel om met elkaar over specifieke, vooraf aangegeven punten van gedachten te wisselen en na wisseling van argumenten tot besluitvorming te komen.

  Het vooraf vastgestelde onderwerp was in mijn geval de festivalnota, inclusief de evaluatie van het zomerfestival. Zonder op de inhoud in te gaan heb ik ervaren dat een inhoudelijke wisseling van argumenten en het onderlinge debat hierover niet aan de orde was. Elke fractie hield zijn vooraf opgestelde betoog en was daar in mijn ogen zo mee bezig dat men niet echt luisterde naar de betogen van anderen. Immers niet echt belangrijk omdat  het eigen betoog vooraf was opgesteld en niemand zichzelf de vrijheid gaf of durfde te geven om zijn of haar vooraf opgestelde betoog nog eens kritisch tegen het licht te houden als gevolg van de bijdrage van een ander.

  Dit ziende riep bij mij de volgende vraag op: Is de bestuurscommissie een groep betrokken burgers van Zuidoost die als volksvertegenwoordigers een gezamenlijk belang nastreeft of een groep individuen die als doel stellen zichzelf op een podium te plaatsen waarbij de hoogte van het podium wordt bepaald door de mate waarin je anderen vliegen afvangt.

  Met de invoering van de bestuurscommissie is het dualisme afgeschaft hetgeen impliceert dat Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur een monistisch geheel is. Geen wij-zij meer maar wij. Men heeft daar moeite mee met als gevolg dat het nog steeds een situatie is van dagelijks bestuur versus algemeen bestuur. Het zou in mijn ogen een goede zaak zijn als de bestuurscommissie zichzelf de vraag stelt wat zij wil zijn/betekenen binnen de samenleving van Zuidoost. Ik verwacht dat iedereen roept dat ze volksvertegenwoordiger wil zijn die opkomt voor de belangen van Zuidoost als collectief van bewoners en ondernemers. De vervolgvraag is dan volgens mij hoe je dat wilt doen en wat je er voor nodig hebt. Dit gesprek samen voeren zonder elkaar vliegen of te vangen zal volgens mij helderheid geven over waar ze gezamenlijk voor staan en wat er nodig is om dit te doen. Op basis daarvan stel je een rolverdeling vast, niet op basis van (machts)posities maar op basis van competenties van de individuele leden. De ideale wereld? Geen idee, maar zoals het nu gaat is volgens mij in ieder geval niet ideaal.

  De verwondering overviel me vanavond ook weer. Onderwerp was het vaststellen van een festivalnota. Een nota waarin je kaders stelt voor (toekomstige) festivals. De verwondering bestond uit de opmerking van Leeuwin van GroenLinks. Hij wilde voorkomen dat na het vast stellen van de kaders toekomstige aanvragen afgewezen zouden worden. Schiet mij maar lek………………….

   

   

  Reacties

  Manpower of toch ook Girlpower??

  Ik kreeg onderstaande afwijzing op een sollicitatie onder ogen. Dit triggerde mij, geautomatiseerd afgewezen?  Een computer die bepaald aan de hand van criteria of je geschikt bent voor een baan. Welke criteria hanteert de computer dan wel? Ik kan eigenlijk maar een paar objectieve criteria bedenken: Leeftijd, geslacht of nationaliteit ( land van herkomst). Opleiding zou ook nog kunnen, maar in dit geval voldeed de kandidaat aan de vereiste opleiding. Om er achter te komen welke criteria gehanteerd worden een mail gestuurd naar betreffende uitzendbureau en een toelichting op die afwijzing gevraagd. Tot op heden geen antwoord mogen ontvangen. Tot het moment van duidelijkheid kan ik alleen maar vermoeden dat er sprake is van (geautomatiseerde) leeftijdsdiscriminatie, sexe-discriminatie of racisme.

  Ik wacht nog op een antwoord op de mail mbt de toelichting maar als dat uitblijft overweeg ik aangifte te doen bij het anti-discriminatiebureau.

  Hartelijk dank voor je interesse in de functie …………………………. bij gemeente Amsterdam.

  Op basis van jouw antwoorden op de vragenlijst en/of jouw CV, moet ik je helaas mededelen dat jouw profiel niet voldoende aansluit om in aanmerking te komen voor deze functie. Het eerste gedeelte van de selectieprocedure verloopt via een geautomatiseerd systeem, waardoor het mogelijk is om jou deze snelle terugkoppeling te geven.

  Ik wil je bedanken voor de genomen moeite en wens je veel succes met eventuele andere sollicitaties. Houd onze website www.manpower.nl goed in de gaten; hierop vind je dagelijks de nieuwste vacatures!

  Manpower
  Center of Recruiting Excellence  Reacties

  Aanstaande zaterdag is de bewonersdag in Amsterdam Zuidoost. Op de website als volgt aangekondigd: " De oude stadsdeelraad begon ermee en het algemeen bestuur doet het dit jaar ook: de jaarlijkse Bewonersdag Zuidoost. Op zaterdag 13 september staat de Bewonersdag 2014 in het teken van de stedelijke vernieuwing van de Bijlmer."

  Om deze dag te promoten was een uitzending van Radio Mart ( what's in a name?) gepland. Om de mogelijk te interviewen raadsleden voor te bereiden werd een 'Vraag en antwoord-document"aangeleverd door de communicatieadviseur van het stadsdeel. ( in de acht-maandsrapportage wordt voor deze functionaris 175.000 Euro opgenomen).

  Een tweetal citaten uit het communicatieadvies:

  " Is Lorna Koenen betrokken bij de organisatie van de Bewonersdag?

  9Woman@Work organiseert de Bewonersdag in opdracht van de Bestuurscommissie.  9Woman@Work heeft besloten om Lorna Koenen als adviseur in te schakelen. Dit in verband met haar ervaring en betrokkenheid bij bewonersparticipatie van voorgaande jaren.

  • Lorna Koenen is negatief in het nieuws geweest. Is het dan nog wel gepast om haar te betrekken bij de organisatie van Bewonersdag?

  9Woman@Work is de organisator. Zij hebben Lorna Koenen gevraagd als adviseur.

  He die naam ken ik nog wel, los van het feit dat ik jaren met haar in de deelraad heb gezeten kennen veel mensen haar als de frauderende  voorzitter van de Bijlmer bewonersraad.

  Deelraadslid Lorna Koenen (60) van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost heeft gesjoemeld met een subsidie voor bewonersparticipatie.

  Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door woningcorporatie Rochdale tegen de Bijlmer Bewonersraad (BBR). Koenen is voorzitter van het bestuur van deze belangenorganisatie. De Amsterdamse PvdA heeft Koenen met klem verzocht per direct haar zetel in de deelraad op te geven. Ze is bezig aan haar tweede termijn. Op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen staat ze vijfde.

  Aanleiding was een betaling uit 2009 aan een adviesbureau van 13.716 euro uit het door de corporatie beschikbaar gestelde budget voor bewoners­participatie. Het bureau stond ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam met als specialisme begeleiding bij de menopauze. Het lukte Rochdale niet contact te leggen met de eigenaar. De BBR gaf als verklaring dat de eigenares op Sint Maarten verblijft.

  Ernstig in gebreke
  De rechtbank is het met Rochdale eens dat het bestuur ernstig in gebreke is gebleven bij het verschaffen van helderheid over de besteding van het geld. Ook tijdens de rechtszaak zijn de bestuurders er niet in geslaagd een afdoende verklaring te geven voor wat de rechtbank omschrijft als een 'handelen dat geen redelijk denkend bestuurder zou doen'.

  De rechtbank heeft Koenen en haar twee medebestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Zij moeten Rochdale het geld terugbetalen. Ook moet binnen een week de administratie van de afgelopen jaren worden overhandigd, zodat kan worden bekeken of er nog andere malversaties zijn gepleegd.

  De door de communicatieadviseur voorgestelde antwoorden op de vragen over Koenen zijn formeel  correct maar… Commissieleden hebben uiteraard het recht om hun ongenoegen te uiten over zowel het gedrag van Koenen als raadslid als over het volstrekt ontbreken van enig moreel besef bij 9women@work. Immers een vanwege gesjoemel tot aftreden gedwongen raadslid inhuren als adviseur met subsidiegeld lijkt me niet zoals het hoort.

  Praten met meel in de mond is iets waar we steeds mee te maken hadden als er weer eens (pvda-) raadsleden ter discussie stonden vanwege hun integriteit of het ontbreken daarvan. Koenen als expert op het gebied van bewonersparticipatie???? Ik heb haar de afgelopen jaren niet kunnen betrappen op enig positieve bijdrage daar waar het ging over bewonersparticipatie. Immers als lid van de pvda fractie deed ze braaf mee aan het volgen van de fractiediscipline ook als dat inging tegen de belangen van de bewoners in zuidoost. Persoonlijk en partijbelang boven bewonersbelang.

  Een vraag en antwoorddocument voor de raadsleden is een nieuw fenomeen. Maar van een adviseur ad 175.000 euro mag je uiteraard wel het een en ander verwachten. Het kan helpen als het de feiten weergeeft die commissieleden moeten weten voor een interview. Echter de antwoorden op de vragen over Koenen zijn geen feiten maar (politieke) meningen en ik hoop dat commissieleden hun eigen mening blijven houden en uitdragen, ook als het om politiek gevoelige kwesties gaat die de pvda raken.
  Reacties


  Wat stelt de bestuurscommissie nu nog voor?

  Ik ben nu een aantal maanden uit de actieve politiek in Zuidoost en volgt de huidige ontwikkelingen weliswaar met interesse maar wel op afstand.

  Wat is die bestuurscommissie nu eigenlijk, een democratische schaamlap voor de bestuurders in de stopera, een goed betaalde bezigheidstherapie voor politiek gefrustreerden of een werkelijk democratisch platform voor burgers in Zuidoost.

  Hoe graag ik ook zou geloven en hopen dat het laatste, een democratisch platform voor de burgers van Zuidoost, de conclusie zou zijn, de signalen en mijn waarnemingen van de afgelopen maanden leiden (nog) niet tot die conclusie.

  Het begon eigenlijk al met de vorming van een coalitie, D66 de winnaar en tweede grootste in aantal werd snel afgeserveerd als coalitiepartner. Geen enkele argumentatie werd gegeven en mijn conclusie is dat deze keuze niets met inhoud te maken had, maar met het veilig stellen van een baantje voor vooral Emile Jaensch van de VVD, een zetel!! Persoonlijk ben ik blij met Emile omdat daardoor nog een beetje kwaliteit werd toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur. Frustrerend is het om vast te moeten stellen dat een bestuurder die 4 jaar lang op zijn handen heeft gezeten en heeft gecashed dat nog eens vier jaar mag doen. Welke overwegingen, anders dan persoonlijke, daaraan ten grondslag hebben gelegen laat zich raden. De rol van de ChristenUnie was vaag. Ineens wilde ze de coalitie steunen, gedogen of hoe het ook mag heten. Ze hebben waarschijnlijk iets in de schoot geworpen gekregen voor de voedselbank maar meteen hun principiële standpunt bv met betrekking tot betaald parkeren ingeleverd. Handje klap spelen had ik niet verwacht van de ChristenUnie. Transparant was de procedure niet en als je al het vertrouwen van de burger wil winnen was dit een valse start.

  Twee vergaderingen op een avond plannen en daardoor dubbel inkomen genereren was de kop in de media. Het beeld van graaiers was daarmee gecreëerd en de wijze waarop dit in de media gemanaged en weerlegt is getuigd van groot onvermogen. Zuidoost en de bestuurscommissie stonden dus weer op achterstand.

  Vervolgens ging de bestuurscommissie als een groepje stagiaires aan de slag met de gebiedsplannen.  Immers er moest gebiedsgericht gewerkt worden.  Nu is gebiedsgericht werken niet iets wat je even doet. Dit vraagt een mindset van ambtenaren, vooral veel overleg met de mensen die in die gebieden werken en heeel veel tijd. En tijd was er niet, er moest een begroting gemaakt worden gebaseerd op onder andere die gebiedsplannen. Omdat niemand wist hoe dat zou moeten wed er weer iemand van buten ingevlogen om in ieder geval iets op papier te zetten. Coalitie en oppositie ( voor zover die nog bestaat) waren niet tevreden en wilde het dagelijks bestuur niet mandateren om het verhaal door te sturen. Gevolg een extra vergadering tijdens het reces. Deze ging niet door vanwege ontbrekend quorum. Ik was daarbij aanwezig en de wijze waarop men daarmee om ging was eigenlijk beschamend. Ja dat wisten we van te voren maar ja we moesten nu eenmaal iets doen. Vervolgens gaan ze vanavond verder en zullen dan met maximaal zes mensen besluiten over de begroting voor 2015. Geen enkele bewoner was aanwezig en ik vraag me af op welke wijze bewoners geïnformeerd worden over de vergadering van vanavond. Waar we in de vorige periodes maanden bezig waren over de begroting wordt dat nu dus in een paar uurtjes afgedaan door 6 mensen die pretenderen de bevolking van Zuidoost te vertegenwoordigen. Democratisch, draagvlak, anders besturen, pro-actief burgers betrekken. No way!

  Veel wordt afgedaan als kinderziekte en chaos in de ambtelijke organisatie. Voor een gedeelte kan dat  zo zijn, maar dan is er iets mis in het aansturen van die organisatie en dat vraagt een Dagelijks Bestuur met visie, ambitie en gedrevenheid. Tot nu toe is mijn beeld dat dat ontbreekt, men zit erbij alsof ze een dagje naar de Efteling gaan, stralen geen arbeidsvreugde uit en laten de ambtelijke organisatie, maar ook de inwoners van Zuidoost over aan hun lot.

  Kan het verkeren, misschien wel maar dat vraagt bestuurders die echt willen gaan voor een democratisch systeem en de rol van de burgers daarin serieus nemen. Er zijn voldoende mensen in Zuidoost die daarin kunnen helpen, maar dan moeten de huidige bestuurders wel over hun schaduw heen willen springen. En als dat niet lukt dan maar weer teug naar de tijd van de wijkopbouworganen en maak van het stadsdeel een uitvoeringsorganisatie met een paar goede managers.

   

  volgende keer zal ik wat meer ingaan op het gebiedsgericht werken.

   

   


  Reacties (1)

  Mijn persoonlijke visie op de te vormen coalitie.

  Gisteren, 24-3-2014 was de eerste bijeenkomst van de gekozen commissieleden in Zuidoost. 12 Aanwezigen omdat, zoals inmiddels algemeen bekend is, de PVVA afwezig was en zal blijven.

  Op de vraag van de voorzitter, Freek Ossel, welke coalitie er zou moeten komen als gevolg van de uitslag gaf iedereen het politiek correcte antwoord. De drie grootste. Inderdaad een politiek correct antwoord omdat  eigenlijk niemand D66 ziet functioneren in het dagelijks bestuur. Gevolg is wel dat de PvdA nu in gesprek moet met D66 en op zoek moet naar een "way out".

  Gezien de antwoorden op de tweede vraag, welke drie speerpunten zijn voor uw partij belangrijk?, is die way out wel te bedenken.  Twee partijen blonken uit in een ellenlang betoog terwijl de vraag toch echt heel simpel was, welke twee speerpunten zijn voor u van belang? D66 voorman Ristie las voor uit eigen werk, lees zijn verkiezingsprogramma.  GroenLinks voorman Leeuwin gaf een uitvoerige visie op Zuidoost, kan interessant zijn, maar als antwoord op de vraag welke twee speerpunten heeft u sloeg hij de plank mis. Beide heren bleven wel in de stijl die ze de afgelopen periode aan de dag hebben gelegd, erg veel praten en bitter weinig zeggen. Dat kunnen langdurige vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met deze heren. Gedwongen een antwoord te geven op de vraag welke twee speerpunten kwam D66 met media en communicatie.  Ik vind dat persoonlijk een zwaktebod omdat de inhoud voorop moet staan, als die er niet is valt er ook niets te communiceren of het moet gaan om het in stand houden en uitbreiden van allerlei lokale radio- en tv-stationnetjes in Zuidoost. Op zich wel passend bij een persoon die zichzelf media-man noemt.  De GroenLinks voorman, gedwongen te antwoorden, sloot zich aan bij de vorige sprekers.  Zo kennen we ze weer.

  Nee dan Tineke de Boer, OZO voorVROUW. Helder antwoord: onderwijs en dan met name het in stand houden van de flankerende projecten en burgerparticipatie, bij uitstek een taak en uitdaging voor de bestuurscommissie. Kort en bondig.

  Na de schoring kwam de pvda met de mededeling te gaan praten met GroenLinks en D66 maar gaf eveneens aan andere opties niet uit te sluiten. Daarna ontstond er nog wel een debatje over de opmerking van Tineke de Boer over de afspiegelingswens mbt het nieuwe dagelijks bestuur. Kort en bondig, drie DB-ers met een Surinaamse achtergrond is geen afspiegeling van de bevolking. Boe geroep op de tribune, maar hoe zouden die boe-roepers gereageerd hebben als het drie autochtone blanke Nederlanders zouden zijn. Ik denk dat de raadszaal te klein zou zijn. Overigens moeten we niet vergeten hoeveel Ghaneese stemmen er zijn uitgebracht op bijvoorbeeld Ama Car.

  Inhoudelijk kwamen de speerpunten van de PvdA en OZO het meest overeen. Mijn idee van de ideale coalitie is dan ook PvdA, GroenLinks en OZO. Twee vrouwen in het dagelijks Bestuur maakt meteen korte metten met de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurscommissie.

  En toch vrees ik dat het PvdA, GroenLinks en de VVD wordt, maar dan zou er dus helemaal niets veranderen in het bestuur van zuidoost terwijl iedereen in de campagne nog aangaf dat verandering noodzakelijk is. OZO in plaats van de VVD doet ook recht aan het gegeven dat 27 % van de stemmen zijn uitgebracht op lokaal gewortelde partijen. Door OZO op te nemen in de coalitie komt men in ieder geval tegemoet aan de wens van ruim 6400 kiezers in zuidoost om een lokaal tintje te geven aan het bestuur. ( ik reken cda en cu ook even mee bij de lokaal gewortelde partijen en ben er van overtuigd dat zowel de ChristenUnie als het CDA zich achter Tineke zullen scharen).

  Tineke is uitermate geschikt als bestuurder, pragmatisch, coöperatief en inhoudelijk met oor voor andere geluiden maar focus op de stip op de horizon.

  Kortom OZO moet wat mij betreft in de coalitie met Tineke als voorVROUW.

  Het is een persoonlijk mening, niet zijnde het officiële standpunt van de vereniging OZO.

   

  Reacties

  Nu de definitieve uitslagen bekend zijn van de verkiezingen voor de bestuurscommissies weten we waar we het in Zuidoost de komende vier jaren mee moeten doen.

  Opvallend en toch ook weer niet is het opkomstpercentage in Zuidoost. 37,7 % van de kiezers is opgekomen.  Ik  denk dat de oude wijkopbouworganen en de dorpsraad Driemond meer draagvlak hadden onder de bewoners dan de huidige bestuurscommissie.  

                       

  Een andere conclusie is dat "de politiek" er niet in geslaagd is om te betrekken bij de politiek. Te veel een gezelschapsspel voor intimi geweest, vanuit een glazen koepel regerend met de gedachte te weten wat goed is voor de mensen. Draagvlak is niet alleen te bepalen op basis van de opkomstcijfers, het gaat ook om de wijze waarop de politiek burgers toestaat om bij voorgenomen acties en besluiten hun mening te laten horen en daar dan ook iets mee te doen.  Indien de burgers het idee zouden hebben dat hun betrokkenheid en inspraak serieus genomen wordt zal dat ook kunnen leiden tot een hogere opkomst. Afgelopen vier jaar hebben burgers pogingen ondernomen om invloed uit te oefenen op de besluitvorming maar eigenlijk heeft dat nooit geleid tot tevredenheid onder de actieve burgers.  Als men er al betrokken werd zagen ze eigenlijk bitter weinig terug van hun inspraak en inspanning. En eerlijk is eerlijk als je dat een of meerdere keren mee gemaakt hebt verlies je het vertrouwen in de politiek. De coalitiepartijen in Zuidoost bleven te vaak blindelings achter de plannen van het Dagelijks bestuur staan en hielden elkaar in een machtsgreep. De oppositiepartijen waren niet in staat de "massa te mobiliseren". Daarbij komt ook nog eens dat de ontevreden burgers hun heil zochten en vonden bij de oppositiepartijen. Daardoor werd het een strijd tussen de coalitie en de oppositie met als gevolg dat het niet meer ging om de inhoud, maar om de macht en de gunfactor. Kortom er ligt een geweldige taak voor de leden van de bestuurscommissie om af te stappen van het politieke spel maar om gezamenlijk en in overleg met de burgers op basis van wat we hebben pragmatisch te komen tot wat we willen. Om die reden hoop ik ook dat dit de laatste verkiezingen waren voor de bestuurscommissie met als kandidaten de landelijke politieke partijen. Ook in Zuidoost zie je dat de verkiezingen gedomineerd werden door landelijke partijen met inzet van landelijke partijbonzen.  De uitslag laat dit bijna een op een zien. De kiezers hebben echt niet gekeken naar wat de partijen, db-ers en raadsleden gepresteerd hebben. De kiezer heeft zich laten leiden door landelijke kopstukken, landelijke standpunten en heeft niet gekeken naar de prestaties in Zuidoost. Anders is het niet te verklaren waarom de beste DB-er die we in lange tijd hebben gehad, een harde werker en inhoudelijk op de hoogte, Emile Jaensch zo laag scoort en een volkomen onzichtbare "uh-repeterende" inhoudsloze Db-er als Vyent met zijn partij wel succes scoort.

  De uitslag dan maar eens onder de loep nemen.

   

  Conclusie is dat de PvdA wel verloren heeft, maar minder dan in de andere stadsdelen en dat D66 gewonnen heeft maar minder dan in de andere stadsdelen. De overige partijen zijn de lokale partijen. Als deze samen een lijst hadden gehad hadden ze ongeveer 20 % van de stemmen gehaald en waren ze veruit de tweede partij in Zuidoost geweest met drie zetels. Als er dan toch weer verkiezingen moeten komen in 2018 is mijn advies dat op stadsdeelniveau gewerkt gaat worden aan een grote lokale partij, niet gehinderd door partijpolitieke dogma's, maar gebaseerd op pragmatisch oplossingen tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners.  En daar moeten ze nu al mee beginnen.

  Hoe nu verder in Zuidoost? Ik heb daar diverse ideeën, variërend van samenvoeging van lijsten tot gedoogsteun enz.  over, maar die hou ik nog even voor me.

   

   

  Reacties (1)

  PvdA koploper integriteitschendingen in Zuidoost.

  De lokale politiek moet in de toekomst over miljoenen gaan beslissen voor bijvoorbeeld de ouderenzorg in gemeenten. Het Openbaar Ministerie voorspelt dat de decentralisatie voor ‘ongelukken gaat zorgen’ op het gebied van belangenverstrengeling en integriteitschending.

  Deze ongelukken zouden ook in Zuidoost kunnen plaats vinden gezien de reputatie van de PvdA in Zuidoost met betrekking tot integriteit.

  De feiten op een rijtje:

  Bij de aanstelling van een sectorhoofd heeft de toenmalige PvdA-voorziter van het dagelijks bestuur een merkwaardige rol gespeeld. Ondanks een lijvig rapport van onze hand bleef men volhouden dat het allemaal gelogen was en dat alles volgens de regels was verlopen. Het gerucht gaat overigens nog steeds dat deze affaire een ambtenaar zijn kop heeft gelost.

  Een PvdA lid van het Dagelijks Bestuur kwam in een bedenkelijk licht te staan toen er op een bijzondere wijze een serre aan haar woning werd gebouwd. De procedureverlening verliep op zijn minst merkwaardig. Ondanks sterke arguemnten van onze kant werd het met de mantel der liefde bedekt;

  Een PvdA-voorzitter van het dagelijks Bestuur werd betrapt met drank op achter het stuur. Ook in dit geval werd het afgedaan door de PvdA als een dom ongeluk aar verder gevolgen voor de politieke carrière van deze PvdA-ster had het niet ergo ju kunt dan nog steeds gedeputeerde worden;

  Een fractielid van de PvdA werd eveneens tijdens een politiecontrole aangehouden, zonder rijbewijs en ging zelfs zo ver dat ze een valse naam op gaf. Beginnersfout was de reactie van de PvdA;

  Een PvdA-fractielid stemde mee over een subsidie voor een organisatie waarvan hij zelf bestuurder was. Inzage in de financiële boeken leverde eveneens een beeld op dat hij van deze subsidie ook ng eens betaald werd voor bewezen diensten. Uiteindelijk kon hij het veld ruimen maar tot ieders verbazing staat deze PvdA-er weer op de kandidatenlijst;

  Een lid van de PvdA-fractie Zuidoost heeft gesjoemeld met een subsidie voor bewonersparticipatie. De rechtbank heeft deze PvdA-ster  hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Zij moeten Rochdale het geld terugbetalen. Deze persoon is niet meer aanwezig in de deelraad, maar heeft geen ontslag genomen, noch een verklaring aan de raad gegeven. Ben benieuwd of ze wel haar maandelijkse vergoeding van 1000 euro netto heeft gekregen.

  De feiten op zich zijn al ernstig genoeg en zouden reden moeten zijn om in Zuidoost nooit meer je vertrouwen te geven aan de PvdA. Wat echter erger is, is de manier waarop binnen de PvdA om is gegaan met deze feiten. Praktisch geen enkele keer heeft de PvdA de signalen serieus genomen en daar (logische ) conclusies uit getrokken. Op een na zijn alle schuldigen/overtreders nog steeds prominent aanwezig in het politieke bestel namens de PvdA.

  Elk geval van integriteitschending werd volgens hetzelfde stramien gepareerd. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan is de wijze waarop de PvdA reageerde op een rapport van de rekenkamer Amsterdam. Veruit de meeste onderzochte en "schuldig bevonden"raadsleden waren lid van de PvdA. Men ging niet in de vraag of er sprake was van schending van de integriteit, maar stelde de onderzoeksmethode en eigenlijk het functioneren van de rekenkamer ter discussie. Niet op de boodschap in gaan maar de boodschapper verdacht maken. En zo deed de PvdA dat telkens weer. Wel werd elke keer weer een tranentrekkend betoog gehouden over het belang van integriteit maar ondertussen lapte men op arrogante wijze alle opgestelde regels en de daaraan te verbinden gevolgtrekkingen aan hun laars.

  De PvdA gaf telkens aan schoon schip te maken maar tot mijn verbazing zijn de mensen die op deze wijze integriteit aan hun laars lapten ook nu weer verkiesbaar namens de PvdA. Niks geen maatregelen nemen, niks geen sancties voor degenen die integriteit alleen met de mond belijden, niks geen schoon schip maken.

  Tijdens het flyeren op markten hoor de constant de opmerking van mensen dat de "de politici niet vertrouwen zijn, zakkenvuller, lappen regels aan hun laars en denken alleen maar aan zichzelf". Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren in Zuidoost kost het mij steeds meer moeite om deze mensen, als het om de PvdA gaat, geen gelijk te geven. Het had een schoon schip moeten worden bij de PvdA, maar als het gaat om belangenverstrengeling en integriteit is het een zwalkend schip geworden.

  In 2006!!! hebben wij nog een motie ingediend om het integriteitsbureau van Amsterdam onderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking

  Verworpen: PvdA en VVD tegen

   

  En wij, zijn wij roomser dan de paus? Eigenlijk bijna geheel. Afgelopen manden hadden wij een mogelijk probleem omdat een fractielid te enthousiast was over de voortgang van zijn verbouwing en zich al vast had laten uitschrijven uit Zuidoost. Deze fout werd gesignaleerd en binnen een paar uur hersteld. Overigens heeft dit fractielid wel tot op heden in zuidoost gewoond, dit in tegenstelling tot sommige ander raadsleden die alleen op papier in zuidoost woonden.

  Reacties

  Afgelopen dinsdag mijn laatste raadsvergadering. Na 20 jaar afscheid nemen geeft een gevoel van weemoed, maar ook een gevoel van opluchting.  

  Weemoed omdat ik een periode afsluit met mooie herinneringen, maar ook een periode met vervelende momenten.

   

   

   

   

   

  Ruud de Rooi was mijn maatje in de beginperiode. Een ongeplamuurde Amsterdammer die het hart op zijn tong had. Onze zoon noemde hem Zorro vanwege zijn lange jas en hoed. Ook dat was Ruud ten voeten uit, een Zorro, vechtend tegen onrecht. Een actievoerder in hart en Ieren.  Sportverenigingen, werkgroep vliegverkeer Bijlmermeer en de werkgroep tegen geluidshinder Gaasperdammerweg  waren zaken waar hij zich voor inzette. Ruud liet zich niet leiden door politieke correctheid, als hij iets vond zei hij dat ook. In een vergadering noemde hij onomwonden een raadslid een "mongool", toen iedereen verontwaardigd deed zei Ruud: "stelletje schijnheiligen, ik zeg wat jullie denken".  Maar Ruud ging ook op pad met een bananendoos om het afval te wegen. Dit leidde uiteindelijk tot de constatering dat Zuidoost nog ruim een miljoen gulden tegoed had van de centrale stad.

  Peter Sebek was in mijn ogen de filosofische kracht in onze partij. Peter is dagelijks bestuurder geweest, toen nog voor D66.  Over de zwart - wit discussie had hij een duidelijke mening. In een artikel in de Echo in september 1997 zei hij het als volgt: "Wij willen af van de zwart wit discussie, waarbij langs ogenschijnlijke scheidslijnen, iemand is wit of zwart, de bevolking wordt opgedeeld in groepen. De individuen binnen die groepen krijgen vervolgens allemaal dezelfde kenmerken toegedicht. Dus zwarten zijn dan per definitie arm en zwak en blanken rijk en welgesteld. ".

  Over de rol van de deelraad zei hij toen: "Om duidelijk te "maken hoe ik vind dat de problematiek in zuidoost moet worden aangepakt wil ik graag een oud Chinees spreekwoord aanhalen"iemand die honger heeft moet je geen vis geven maar een hengel, Als je hem vandaag vis geeft, moet je dat namelijk morgen weer doen. Geef je hem een hengel, dan kan hij daar zelf voor zorgen. Ik denk dat dat de taak is van de deelraad: je moet de mensen weerbaarder maken en de gelegenheid geven om zelf dingen te ondernemen."

   

  Gerard Kempers is de derde in de rij van overleden partijgenoten. Gerard, de man van kunst en cultuur, vriend van Bram Vermeulen en docent journalistiek. Gerard was de man die zich erg bezig hield met het bestuurlijk stelsel. Vooral het duale systeem had zijn voorkeur hoewel hij moet toegeven dat dat in Zuidoost een illusie was. In juni 2004 schreef hij hierover het volgende:

   Als het dualisme echt wil slagen, en ik ga ervan uit dat alle betrokkenen zich daarvoor willen inzetten, dan zal ook het DB (het college) een politieke vertaalslag moeten maken. Door a. raadsinitiatieven serieus te nemen en b. daarvoor alle medewerking te verlenen. En niet bij voorbaat de hakken in het zand te zetten en ambtenaren op te dragen om plannen en initiatieven vanuit de raad onderuit te halen. Ik zeg het misschien enigszins gechargeerd, maar in essentie is dat toch wat er dan gebeurd.Raadsleden, ook in Amsterdam Zuidoost, moeten veelal nog leren duaal te opereren, zonder bv. fractiediscipline of coalitiekettingen. Maar het DB zal ook moeten bewegen en accepteren dat de raad zelf initiatieven kan ontwikkelen en voorstellen kan doen. Daarover open en transparant in debat te gaan met de raad en niet op voorhand de boel dicht timmeren en vervolgens de hakken in het zand zetten. Ook bij bestuurders is daar, wat dualisme betreft, nog een wereld te winnen.Als het dualisme echt wil slagen, en ik ga ervan uit dat alle betrokkenen zich daarvoor willen inzetten, dan zal ook het DB (het college) een politieke vertaalslag moeten maken. Door a. raadsinitiatieven serieus te nemen en b. daarvoor alle medewerking te verlenen. En niet bij voorbaat de hakken in het zand te zetten en ambtenaren op te dragen om plannen en initiatieven vanuit de raad onderuit te halen. Ik zeg het misschien enigszins gechargeerd, maar in essentie is dat toch wat er dan gebeurd.En wat is nu het probleem? Gezichtsverlies? Raadsleden die misschien een beter idee hebben dan de bestuurders? Bang om de regie te verliezen? Het vervelend en lastig vinden om macht te delen? Doorkruist het (dubbele) agenda's?. Wil je (politiek) een dualistisch stelsel dan moet iedereen (ook het DB) zich daar constructief, open en transparant en in zekere zin zelfs kwetsbaar in opstellen. Als dualisme verwordt tot duelisme dan zijn wij op de verkeerde weg. En helaas heb ik de indruk dat het DB in Zuidoost vaker kiest voor duelisme dan voor dualisme. Raadsleden, ook in Amsterdam Zuidoost, moeten veelal nog leren duaal te opereren, zonder bv. fractiediscipline of coalitiekettingen. Maar het DB zal ook moeten bewegen en accepteren "

  Voor alle drie geldt het nummer van Bram Vermeulen: "ik heb heb steen verlegd".  

  De volgende blog zal gaan over de rechtszaken die ik en de partij hebben moeten ondergaan met betrekking tot kandidaatstellingen.

   

  Reacties

  Regelmatig wordt de stelling geponeerd dat de politiek verzuurd is. Is dat zo?

  Persoonlijk heb ik in de politiek zoals ik die heb meegemaakt wel ervaren dat er een verschuiving heeft plaats gevonden van inhoud naar ego, van idealisme naar partijbelang, maar is dat verzuring of een teken des tijds? In de beginjaren van de politiek in Zuidoost hadden de besprekingen een open karakter, diverse bijdragen waren inhoudelijk goed opgebouwd en er was openheid en ruimte voor de inhoudelijke bijdrage van collega’s. De financieel onderbouwde verhalen van Klaas van Egmond van het CDA, de bijna filosofische beschouwingen van Peter Sebek OZO, de doordachte bijdrage van Frank Kroese ? VVD, de, soms langdradige, maar wel op inhoud gebaseerde bijdrage van Henri Dors, PvdA, de betrokken bijdrage van Paul van Velthuizen GroenLinks, helaas een voorbeeld dat een goed raadslid niet per definitie een goed bestuurder is. Kortom men nam en gaf elkaar de ruimte om het verhaal te vertellen zonder op voorhand al een inschatting te maken of door dat verhaal een coalitie of een dagelijks bestuur in de problemen kon komen. Het stelsel heette monistisch te zijn maar in de uitvoering veel dualistischer dan het zogenaamde duaal stelsel van nu. 

  De laatste jaren is er zo goed als geen ruimte meer voor een inhoudelijk politiek debat omdat vooraf al de strategie wordt bepaald door de coalitiepartijen die op maandagavond de verhalen afstemmen met hun bestuurders. Zodra een coalitiekikker uit de kruiwagen dreigt te springen wordt deze kikker meteen, al dan niet tijdens een schorsing, de kruiwagen weer ingetrokken.

   Als vanuit de oppositie een poging wordt gedaan om een inhoudelijk verhaal te houden wordt daar vaak meesmuilend over gedaan. Wim Mos, by far het meest intellectuele raadslid in Zuidoost, heeft verwoedde pogingen gedaan een inhoudelijk en soms wetenschappelijk onderbouwd verhaal te brengen. Zijn lot was vaak hoon. Uiteraard durfde niemand een debat op inhoud aan met Wim. In plaats daarvan werd er lacherig over gedaan en als Wim, of ik, daar dan boos om werden werd ons verweten activistische politiek te bedrijven. 

  Is met deze constatering de politiek verzuurd? Synoniemen voor verzuurd zijn: chagrijnig, gemelijk, korzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk en stuurs. Nee want ondanks de verschuiving van inhoud naar ego, van duaal naar stevig monistisch, van Zuidoost-belang naar partijbelang is de sfeer nooit verzuurd, onaangenaam, onvriendelijk of chagrijnig geweest daar waar het de persoonlijke relaties betrof, een uitzondering daargelaten.

  Was het vroeger beter kun je dan als oudgediende afvragen. Het was zeker anders en inhoudelijk op een hoger niveau waardoor de persoonlijke relaties in orde waren omdat men elkaar respecteerde op inhoud en als persoon waardeerde. Dus ja, vroeger was het in ieder geval anders en zeer waarschijnlijk beter.

  Ben ik persoonlijk verzuurd, absoluut niet, ik heb altijd met plezier deelgenomen aan het gezelschapsspel in Zuidoost. Om er echt zeker van te zijn heb ik 24 uur lang mijn zuurgraad maar eens laten meten. De uitslag moet nog komen maar ik verwacht dat ik NIET verzuurd ben.

  Reacties

  D66 en de VVD gaan in Amsterdam een lijstverbinding aan. Voor de hand liggende partners zegt de voorzitter van de VVD de heer Koen Peterse.

  Is dit wel zo voor de hand liggend? Wel als je het vanuit strategie bekijkt, immers PvdA en GroenLinks hebben ook een lijstverbinding en gezien de deelname van veel partijen aan de verkiezingen die waarschijnlijk net niet of helemaal niet en zetel binnen slepen zijn er wel wat restzetel te verdelen. Maar logisch op inhoud? Ik zie die logica niet zo. Op belangrijke onderwerpen lopen de standpunten te veel uiteen om een lijstverbinding te rechtvaardigen.

  Dus strategie. Is dat verkeerd, nee, het gaat uiteindelijk om de macht in de stopera en dan is het begrijpelijk.

  Maar vertaal het eens naar het lokale stadsdeelniveau. Daar is niet gekozen voor een lijstverbinding tussen D66 en de VVD-Zuidoost.  Het strategische argument zou ook hier van toepassing kunnen zijn maar heeft dus niet geleid tot zo'n verbinding. Dus andere belangrijkere argumenten om het niet te doen. Welke zijn dat dan, inhoudelijke argumenten kunnen het niet zijn omdat beide lokale afdelingen uitgaan van de stedelijke partijprogramma's. Blijft over de beeldvorming, persoonlijke relaties of slechte ervaringen. Beeldvorming kan eruit bestaan dat de VVD in Zuidoost niet geassocieerd wil worden met de lokale D66 fractie vanuit de gedachte dat dat slecht zou uitpakken voor het imago van de VVD. Persoonlijke relaties kunnen een rol spelen hoewel dat in een zakelijke politieke benadering niet zou mogen. Ervaringen met elkaar, dat zou wel eens de doorslag kunnen geven. De wijze waarop de VVD zuidoost in Raad en commissie reageert op de bijdrage vanuit de D66-fractie kunnen de keuze om geen lijstverbinding aan te gaan verklaren.

  Mijn conclusie is dat een lijstverbinding niet alleen bepaald wordt door inhoud en strategie, maar dat zeker in Zuidoost de VVD D66 totaal niet ziet zitten als serieuze partner en dat in de toekomst ook niet zal doen.  En ja dat worden keuzes ineens erg persoonlijk.

   

  Reacties (1)
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl