martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

  De besluitvorming van het kabinet met betrekking tot de economische en financiële crisis zou wel eens navolging kunnen krijgen in Zuidoost. Het probleem niet oplossen maar doorschuiven zou ook wel eens kunnen gebeuren met de woningbouwplannen in Gaasperdam. Starten met de niet of minder ter discussie staande locaties en dan over een jaar of twee maar eens kijken hoe de markt en de crisis zich ontwikkeld heeft. VVD en pvda zouden kunnen denken dat ze door deze opstelling voorkomen dat ze bij de komende verkiezingen worden afgestraft in Gaasperdam en dat de kiezers massaal kun stem zullen geven aan bijvoorbeeld OZO. Dat zal ijdele hoop zijn, want de kiezers in Gaasperdam zijn niet gek. Alleen al het durven denken aan bebouwing op de Zuidoever van de Gaasperplas en in het Centraal park is reden genoeg om afgestraft te worden.

   

  Een vergelijking met het handelen van de regering roept ook de vraag op wie de Agnes Jongerius van Zuidoost is. Wie het weet mag het zeggen.

   

  Zie ook de website van OZO.

   

  Ps

  Aanstaande zaterdag gaat het DB polderen in Gaaserdam, komt allen naar het sportcentrum van Henny Pleizier, aanvang 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
   
  Toekomst Gaasperdam?

  Lees meer...
  Mede dank zij onze Gaasperdam-actie hebben we inmiddels een riant email-bestand. Vandaag hebben we al die ginteresseerde bewoners van Zuidoost een nieuwsbrief over Gaasperdam gestuurd. Klik hier voor de nieuwsbrief.
  Lees meer...
  De bijdrage van de diverse politieke partijen bij de algemene beschouwingen zijn hier te vinden, evenals de bijdrage van OZO en de door OZO ingediende moties. 
  Lees meer...
  Als verslag van de raasvergadering van deze maand had ik een foto geplaatst. Een reactie was in de richting van het zwarte gat van de pvda dat alles opzoog, de andere ging over het oorverdovend stille oog van de orkaan. Het kan ook het symbool zijn van een donkere toekomst, al dan niet met een lichtpuntje. Wie het weet mag het zeggen.  
   
  Waar ging het nu echt om?  
   
  Op de agenda van de raad stond het vaststellen van het SPvE E-buurt Oost. Wim Mos had in met betrekking tot dit agendapunt een tweetal moties opgesteld. Tijdens de commissievergadering had hij deze punten aangekaard, maar echte inhoudelijke reacties vanuit met name de pvda waren toen niet aan de orde. Dan dus maar via de moties een discussie en een  standpunt uitlokken.
  De moties werden aan het einde van de eerste termijn ingediend zodat de pvda, die als eerste het woord voerde niet inhoudelijk kon reageren. Het was dan ook logisch dat de woordvoerder van de pvda, Peter Bals, na beantwoording in eerste termijn een schorsing vroeg om over de moties te kunnen beraadslagen. Na de schorsing wilde de pvda overgaan tot stemming. Dat verbaasde mij hooglijk omdat men had geschorst omdat men over de moties wilde beraadslagen, maar daarna niet inhoudelijk inging op de moties. Ik vroeg de pvda dan ook of ze inhoudelijk iets over de moties te zeggen hadden. Men wilde er inhoudelijk NIET OP INGAAN. Uiteraard heb ik aangegeven dat hun handelswijze een democratieonwaardige opstelling was. Geen inhoudelijk debat aangaan, simpelweg stemmen omdat je weet dat de toch de absolute meerderheid hebt. Waarom zou je de oppositie serieus nemen, zonde van de tijd en Els Verdonk (portefeuillehouder) had toch al aangeven dat ze tegen  moeten stemmen. Overigens deed ze dit op een voor haar typische wijze. Het had te maken met de grondexploitatie en dat is een ingewikkeld onderwerp. Zo ingewikkeld zelfs dat Wim Mos op eigen initiatief een “verkorte opleiding grondexploitatie” heeft gedaan. Maar als je in een fractie zit waar men niet veel verder dan 17 wil tellen ( het aantal zetels en dus stemmen) pas je wel op om een debat aan te gaan met iemand die in middels door vriend en vijand “professor grondexploitatie” wordt genoemd.  Na enig heen en weer gepraat gaf Peter Bals aan dat hij in de vorm van een stemverklaring het standpunt zou toelichten. Een truc die vaker gebruikt wordt als de pvda geen argumenten heeft, of wenst te verkondigen. Immers bij een stemverklaring mag je NIET IN DEBAT gaan. Ik heb toen  nogmaals aangeven dit een zeer slechte zaak te vinden en het antwoord van de pvda was “het is zoals het is”. De stemming werd aangekondigd en wat denk je? ZONDER  STEMVERKLARING stemde de pvda tegen!! Met andere woorden, “het is zoals het is”. Zuidoost stevent af op een dictatuur, of is het al. En dan is diezelfde Peter Bals nog steeds erg boos is omdat ik zijn goede bedoelingen een keer ter discussie heb gesteld! Ik had meer van hem verwacht, maar het keurslijf zit blijkbaar wel erg strak.
   
  Vervolgens ontstond er later een debat over een motie van de ChristenUnie om de leges voor invalidenparkeerplaatsen omlaag te brengen naar het Amsterdamse gemiddelde. Ook nu weer een typische reactie van de pvda. De woordvoerster Muriel Dalgliesh was tegen, want dan kon je ook wel voor ouderen, zieken en wat voor specifieke groep dan ook een gratis parkeerplaats realiseren. Hoe mis kun je de plank slaan!  Het ging niet om gratis parkeren, maar om een groep mensen die op basis van een handicap een invalidenparkeerplaats aanvragen en daar dan gewoon de leges voor betalen. Deze mensen worden gescreend en na afgifte van een indicatie komen ze in aanmerking voor zo’n plaats. Ze krijgen niets en wat ze vragen hebben ze nodig om (beter) te kunnen omgaan met hun handicap in de samenleving. Maar blijkbaar was het voornemen van de pvda om alles wat ze niet zelf bedacht hadden weg te stemmen. Dus ook deze motie werd verworpen.
   
  Wat mij het meest zorgen baart is dat beide genoemde woordvoerders hoog op mijn lijstje staan/stonden van raadsleden waar je nog wel eens een inhoudelijk debat mee kunt voeren en die zelfstandig denken.
   
  Het zwarte gat was compleet. Niets van het fatsoenlijk om willen gaan met de macht, niets van het serieus nemen van de oppositie die “zo belangrijk is voor de democratie”. Als je zo omgaat met de oppositie hecht je niet aan democratie. Niets van het aantonen dat je niet arrogant bent.
  Waar blijft het tegengeluid in de pvda-fractie? Waarom steeds verschuilen achter hetgeen een aantal “leiders” vinden, waarom het jezelf aandoen dat je met plaatsvervangende schaamte op je stoel moet gaan zitten schuiven of met een benepen stemmetje moet zeggen dat je tegen een motie van de oppositie bent.  
   
  De raad werkt met een aantal werkgroepen. Ik had me laten verleiden om zitting te nemen in een tweetal werkgroep. Immers “mijn inbreng was zo belangrijk, ik had zoveel kennis en evaring”.  
   
  Mooie woorden, maar als het er in de raad op aan komt speelt dat dus niet meer mee. Wel in een werkgroep gevraagd worden om mee te werken, maar in de raad volstrekt onfatsoenlijk behandeld worden. Ik ben ervan overtuigd dat de pvda-ers die mij zo graag in werkgroepen willen hebben dat ook nog oprecht menen, maar hoe schizofreen ben je dan. Of je waardeert me omwille van kennis en ervaring, maar dan ook in de raad, of je hebt geen enkel respect voor me.  
   
  Aangezien ik er geen trek in heb me op deze goedkope manier te laten gebruiken heb ik mijn lidmaatschap van de werkgroepen beëindigd. Ik zal (misschien) in de raad wel laten horen wat ik van de resultaten van de werkgroepen vindt. Maar of men daar echt in geïnteresseerd is betwijfel ik.  
   
  Dit alles overziend kun je tot de conclusie komen dat er voor de oppositie niets te zoeken is in deze raad de komende 3 jaar. Klopt, we zullen dus als gezamenlijke oppositie naar andere vormen moeten zoeken en dan wordt het vanzelf wel maart 2010.  
   
  Hoop doet leven en misschien, heel misschien zijn er nog mensen binnen de pvda-fractie die het licht gaan zien. Dus dan toch maar de donkere horizon met hier en daar een lichtpuntje.
  Lees meer...
  Afgelopen dinsdag was ik na enige tijd weer eens toehoorder bij de commissievergadering waarin de DB-beantwoording van vragen omtrent de Tunesiëreis aan de orde was. Voor een gedetailleerd verslag over de inhoud van de discussie verwijs ik naar de weblog van Wim Mos.
   
  Op de inhoud van het debat ga ik hier verder niet in, anders dan de opmerking dat te constateren was dat er iemand erg onrustig was, zeker toen bleek dat Wim zeer recent met twee van de drie o ffrerende   partijen had gesproken.
   
  Wat mij wel bij is gebleven en waarover ik het wil hebben is het gedrag van de VVD-fractie en met name dat van de heer Miedema. Gedurende de gehele discussie over dit onderwerp zat hij zich zichtbaar te vervelen dan wel te ergeren. Waaraan is voor mij dan de vraag.
   
  Aan de uitganspunten die ten gronslag lagen aan de houding van het DB? Immers de VVD is toch de partij die een motie indiende waarin dubbelfuncties werden afgewezen.
  De VVD is toch de partij die in haar programma schrijft dat “elk jaar nut en rendement van subsidies gemeten dient te worden, zodat subsidiegelden daar terechtkomen, waar ze het meeste en beste effect opleveren.”,
  De VVD is toch de partij die eerlijke concurrentie toejuicht ook als het gaat om welzijnsactiviteiten.
  De VVD is toch de partij waarvan de fractievoorzitter op de website het volgende zegt: “Waar de PvdA altijd al goed in was, is met geld smijten. Leuke dingen voor linkse mensen.”
  De VVD die bij de algemene beschouwingen haar gedragscode aanbood aan coalitiepartner pvda met de toelichting: “De VVD Zuidoost voorkomt belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Wij stellen onze gedragscode ter beschikking aan geïnteresseerden. Mogelijk kan deze ter inspiratie dienen of van nut zijn bij de aanscherping van bestaande gedragsregels.
   
  Maar misschien ook de VVD die aan haar theewater voelt dat er rond de Tunesiëreis en de bouwvergunning van Verdonk en misschien ook Ballorig, CEC, enz. vele vraagtekens zijn.
  Maar misschien ook de VVD die lijdzaam toeziet als de stadsdeelvoorzitter dubbelfuncties juist toejuicht en propagandeert.
   
  Misschien verklaart dat de ergernis van Miedema, hij zit erbij en kijkt er naar, maar heeft het maar te pikken dat het gaat zoals het gaat. En niet alleen Miedema heeft te pikken dat het gaat zoals het gaat. Het geldt voor de gehele fractie die tijdens raadsvergaderingen geconfronteerd wordt met notities plus moties van haar coalitiepartner. Niets geen discussie in de commissie, niets geen overleg tussen coalitiepartijen, maar een simpel take it or leave it, wij zijn de baas.
   
  Ook een VVD die toeziet hoe hun DB-er de klappen op mag vangen en zo geleidelijk aan wordt gefileerd.
   
  “Je terugtrekken uit een coalitie doe je om politiek zwaarwegende zaken”. Zegt Pieter Litjens op de VVD-site naar aanleiding van de Tunesiëreis.
   
  Toetreden tot een coalitie doe je eveneens om zwaarwegende zaken te realiseren, zaken met betrekking tot integriteit, clientalisme, ondoorzichtige financiële constructies.
   
  Ik ben benieuwd hoe de VVD-achterban tegen de opstelling en houding van hun partij aankijkt. Hoe is de verhouding tussen wat je inlevert en wat het oplevert? Hoe groot is de kans dat je verantwoordelijk wordt gemaakt voor het falen en niet mee mag delen in de successen?  
   
  Soms moet je je knopen tellen en met de hete adem van GroenLinks in je nek kun je wel eens snel uitgeteld zijn. Hoeveel knopen wil je over houden en hoe lang laat je je achterban in de veronderstelling dat je nog genoeg knopen hebt?
  Lees meer...
  Het verdriet van 2006 is toch wel de wijze waarop het Dagelijks Bestuur en in hun kielzog de pvda en VVD om zijn gegaan met het dossier ballorig.
   
  Alle elementen die in de verkiezingscampagne nog een belangrijke rol speelden zijn aan de kant gezet en de raadsleden van pvda en VVD hebben, alsof er geen sprake is van dualisme, gehandeld in de oude traditie van monisme of erger nog een dictatuur. Geen eigen onderzoek, niet alle belangrijke stukken gelezen en dus blindelings het papagaai-verhaal van het DB (we konden niet anders) voor waarheid aangenomen. Ik durf te stellen dat geen enkel raadslid van pvda en VVD de toelichting op het bestemmingsplan 77 heeft gelezen, net zoals ik durf te stellen dat niemand van deze raadsleden het verslag van de hoorzitting mbt dit bestemmingsplan heeft gelezen. Sterker nog, ik durf te stellen dat men niet eens in het bezit is van deze stukken. Maar wel gaan staan of blijven zitten bij een stemming. Als men deze stukken had gelezen, was men tot een andere conclusie gekomen dan die hun fractievoorzitter steeds maar loopt te herhalen “we ( pvda en DB) konden niet anders”.
   
  Eveneens in de campagne papagaaiden ze allen dat het contact met de burgers belangrijk was en dat ze zeker zouden luisteren naar betrokken bewoners. Bij mijn weten heeft niemand van pvda en VVD gesproken met bv het wijkoverleg Gaasperdam, de vereniging vrienden van de Gaasperplas dan wel de vereniging Gein Driedorp. Participatie ten top!
  Het werd nog mooier toen leefbaar zuidoost met andere oppositiepartijen een motie indiende waarin het besluit was dat het Wijkoverleg Gaasperdam ontvankelijk verklaard zou moeten worden in de kwestie balorig. De voltallige pvda en VVD-fracties stemden tegen deze motie. Met andere woorden, het Wijkoverleg Gaasperdam vertegenwoordigd in hun ogen NIET de bewoners van Gaasperdam. Inmiddels heeft de rechter bepaald dat het wel zo is. Hierop is geen enkele reactie gekomen van pvda en VVD, ook niet richting het wijkoverleg. Participatie ten top!
   
  In ben bang dat men op de een of andere wijze een weg vindt om ballorig door te laten gaan. Winst uit deze kwestie is dat we in Zuidoost weer weten waar we aan toe zijn met pvda en VVD. Geen stukken lezen, geen discussie aangaan, niet met bewoners praten en blindelings achter de leiders aanlopen. Nu begrijp ik waarom men bij de pvda altijd “follow the leader” zingt.
  De rug van Burgers ten opzichte van the leader is veel minder sterk dan die van Verzijl in de vorige periode. Je zou Harrie bijna gaan missen, maar misschien komt er in 2007 wel een nieuwe leader bij de fractie, iemand die wel bereid is de vele relevante stukken te lezen, iemand die wel bereid is met bewoners te praten, kortom iemand die de rol van volksvertegenwoordiger wel in wenst te vullen. Het is een kwestie van willen en kunnen.
   
  Burgers zei ook nog dat er “nog genoeg van de ligweide overblijft”. Ik vraag me af wanneer hij daar voor het laatst geweest is. Bekijk onderstaande foto’s en oordeel zelf. Ook in het fotoalbum een aantal foto’s van WMR.
   
   
   
  Lees meer...
  Op de pvda-site een analyse van Wouter Gortzak van de politieke situatie in Zuidoost en dan met name de gang van zaken bij de pvda. 
   
  Klik hier voor het artikel en de reacties. 
  Lees meer...
  Bij het opnieuw inrichten van de website van Leefbaar Zuidoost ( volgens planning op 1 september in de lucht) kwam ik een artikel uit het Parool tegen van 7 mei 2004. In dat artikel wordt melding gemaakt van het feit dat in oktober 2002 de Deelraad in overgrote meerderheid heeft besloten dat er een coffeeshop zou komen in Zuidoost.  
   
  Een besluit dat inmiddels bijna 4 jaar geleden in genomen. Op mijn vraag eind vorig jaar wanneer de coffeeshop geopend zou worden, verzekerde Elvira Sweet mij dat deze er voor de verkiezingen in maart 2006 zou zijn. In de opsmuk rondom de eerste honderd dagen van dit “daadkrachtige” Dagelijks Bestuur ben ik de coffeeshop niet tegen gekomen.
   
  Harrie Verzijl noemde de komst van deze voorziening  een mineur probleem. Ik stel vast dat dit DB niet in staat is om dit mineure probleem, een democratisch meerderheidsbesluit, binnen 4 jaar uit te voeren. Inmiddels weet ik ook weer wat een toezegging van Sweet voorstelt en maak ik me zeer grote zorgen over de rest van de besluiten die in het kader van de drugsproblematiek zijn genomen.  
   
  Overigens is het interessant om te zien hoe snel opvangvoorzieningen voor hard-drugsverslaafden wel doorgeramd worden. Maar ja daar hebben we het DB niet voor nodig.
   
  Dit onderwerp gaat niet over een coffeeshop. Dit gaat over daadkracht, rechte knieën, een vrouw een vrouw een woord een woord.  
  Waarom of waarachter verschuilt het DB zich?
   
   
   
   
   
   
   
  Uit de nota “druk met drugs”: 8 oktober 2002.
  “Rekening houdend met het voorgaande draagt de Raad het DB in samenwerking met de gemeente Amsterdam op voortvarend wijze de realisering van een vertrekkingpunt van cannabis in Zuidoost ter hand te nemen onder de genoemde voorwaarde. De locatiekeuze zal slechts na overleg met betrokken bewoners gemaakt worden.    
   
   
  Het Parool, vrijdag 7 mei 2004 Stadsdeel met reputatie van drugsparadijs heeft nog altijd geen verkooppunt van softdrugs CDA heeft de gecontroleerde verkoop steeds tegengehouden PATRICK MEERSHOEK
   
  Amsterdam - Aan drugs geen gebrek in Zuidoost, maar de opening van een coffeeshop laat al jaren op zich wachten. Deze maand spreekt de politiek opnieuw over het onderwerp.
   
  In maart van dit jaar deed de politie een inval in een woning in Zuidoost. De politie was getipt door omwonenden dat het rond de woning een komen en gaan van jongeren was. In het huis trof de politie een professionele coffeeshop aan, compleet met kassa, vitrinekasten en een handelsvoorraad van vier kilo softdrugs. Het illegale verkooppunt was in trek bij leerlingen van een nabij gelegen school. De behoefte aan een coffeeshop is klaarblijkelijk aanwezig in Zuidoost. Het blijft merkwaardig dat het stadsdeel met zijn reputatie van drugsparadijs nog altijd geen verkooppunt van softdrugs heeft. Over het gebruik hoeft niemand zich illusies te maken. Een team van de politie voert geregeld acties uit tegen de straathandel in de wijk, en komt nooit met lege handen terug. Wat de politiek betreft mag de coffeeshop er komen. Een meerderheid van de stadsdeelraad stemde in oktober 2002 voor de komst van een gecontroleerd verkooppunt. Het voorstel kreeg de steun van coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartij Leefbaar Zuidoost. Fel verzet leverden de christelijke partijen, het CDA voorop. "De overheid mag het gebruik van softdrugs nooit stimuleren," verklaart fractievoorzitter Henk de Boer het geharnaste uitgangspunt van de partij. De voorstanders zijn van mening dat een coffeeshop onderdeel uitmaakt van het normale pakket voorzieningen. Daarnaast kan een verkooppunt voor softdrugs een einde maken aan de overlast, verwacht Mart van de Wiel van Leefbaar Zuidoost. "De drugs worden toch wel gebruikt. Nu vind ik lege plastic zakjes in mijn tuin. Met een streng gecontroleerde coffeeshop kunnen we een deel van de overlast wegnemen." Ook de verslavingszorg is voorstander van een verkooppunt in de wijk. "Het idee achter het gedoog-beleid is te komen tot een scheiding van soft- en harddrugs," vertelt verslavingsdeskundige Roel Kerssemaker van Jellinek Centrum. "Dat is goed voor Zuidoost. De beschikbaarheid van verschillende middelen is groot. Dat leidt in de praktijk vanzelf tot het gebruik van verschillende middelen." Kerssemaker vermoedt dat de komst van een coffeeshop nog wel even op zich laat wachten. "Ik denk dat het heel lastig wordt om een goede ondernemer te vinden die het aandurft. Het risico is levensgroot dat in een coffeeshop in Zuidoost ook harddrugs opduiken. Dat valt een exploitant niet te verwijten. Hij kan moeilijk iedere klant fouilleren bij de ingang. Maar de zaak gaat wel op slot als de politie bij een controle cocaïne of heroïne aantreft." Dat er nog geen coffeeshop is in Zuidoost, heeft vooral te maken met problemen bij de keuze van een vestigingsplaats. De bekendmaking van een lijst met mogelijke locaties, eind vorig jaar, leidde tot een storm van protest bij omwonenden. Naast het verzet uit de buurt worstelt Zuidoost ook met de
  1/2 landelijke, plaatselijke en eigen criteria voor de vestiging van een coffeeshop. Deze criteria stellen dat er geen softdrugs mogen worden verhandeld in de omgeving van woningen, buurthuizen, scholen en winkelcentra. Het pakket voorwaarden is zo streng, aldus stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet, dat de vestiging van een coffeeshop in de praktijk onmogelijk is. Om die reden wil het bestuur de raad later deze maand voorstellen de zelf opgestelde criteria te versoepelen, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt een verkooppunt in te richten in een winkelcentrum. Sweet wil niet vooruitlopen op het debat, maar schat de kans op een oplossing op vijftig procent. Het woord is, later deze maand, aan de politiek. Interessant is dat het CDA de plaats van GroenLinks in het dagelijks bestuur heeft ingenomen, waarmee binnen de coalitie alleen de PvdA echt voor een coffeeshop is. Van Hans Res, de nieuwe wethouder, is bekend dat hij bepaald geen supporter is van het gedoogbeleid. In de gemeenteraad weigerde de CDA'er onlangs het manifest te ondertekenen waarin de raad aandringt op een gecontroleerde teelt van softdrugs. Maar ook Res beseft dat het CDA in Zuidoost tijdens de onderhandelingen met de PvdA heeft afgesproken dat de coffeeshop geen breekpunt zal vormen. In ruil heeft het CDA de ruimte gekregen om tegen een voorstel te stemmen. Wellicht zal de partij proberen om de behandeling van de kwestie over de verkiezingen van 2006 te tillen. De PvdA zal daar overigens niet moeilijk over doen, laat fractievoorzitter Harry Verzijl desgevraagd weten. "De coffeeshop is voor ons een mineur onderwerp in de problematiek in Zuidoost. We doen het al jaren zonder en de wereld is bij mijn weten niet vergaan."   
  Lees meer...
  Sinds de verkiezingen van 7 maart zijn er inmiddels weer zo’n 4 maanden verstreken. Een mooi moment om eens stil te staan of de wereld er na 7 maart in Zuidoost ineens anders is gaan uitzien.
   
  VVD blaast mee.  
   
  In de politieke verhoudingen is er cijfermatig het een en ander veranderd, maar feitelijk is er in de machtsverhouding niets veranderd. De pvda had en heeft het voor het zeggen, met dat verschil dat ze daar, cijfermatig, voor 7 maart andere parijen voor nodig hadden. Cijfermatig want in de praktijk hadden de meelopende fracties van GroenLinks, opgevolgd door CDA en de VVD net zo weinig in te brengen als na 7 maart. In dat opzicht is de aanwezigheid van de VVD in de coalitie net zo cosmetisch als voorheen. “Wij besturen graag mee” roept de VVD te pas en te onpas, daarbij vergetend dat degene die voorop de tandem zit bepaald waarheen de route gaat. Wel of niet meetrappen maakt niet zoveel uit omdat de pvda meer dan genoeg (ambtelijke) hulpmotoren kan inzetten.  
   
  VVD verveelt  
   
  Aan de andere kant kun je het de VVD ook weer niet kwalijk nemen dat ze meedoen. In de oppositie hadden ze net zo weinig bereikt en nu houdt er in ieder geval nog eentje een mooie en goed betaalde baan aan over. Overigens is dat dezelfde Pieter Litjens die vorig jaar al zei dat hij blij was dat hij “welzijn er even bij kon doen”want “hij zat zich te vervelen”. Kortom van de VVD hoeven we de komende jaren niets te verwachten. En als ze dan al iets ondernemen laten ze zich gebruiken door de PvdA-fractievoorzitter.
   
   
  Burgers als politiek strateeg.  
   
  Op andere weblogs is al veel geschreven over de stichting Opo Oso. Nu even los van het inhoudelijke, maar het politieke. Tijdens de fractievoorzitterbijeenkomst voorafgaand aan de laatste raadsvergadering was de fractievoorzitter van de VVD nog niet aanwezig toen de in te dienen moties ter sprake werden gebracht. Lourens Burgers, fractievoorzitter van de pvda, vroeg warme aandacht voor een motie die de VVD, al dan niet samen met de pvda, in zou dienen. De motie behelsde dat er geen enkele contact meer met genoemde stichting zou mogen zijn vanwege geuite doodsbedreigingen. Nu willen een aantal mensen binnen de pvda en de VVD al tijden af ven die stichting, maar door een onhandige manoeuvre van Owusu konden ze dan niet meer maken. Totdat de doodsbedreiging kwam, de stok die ze zochten! Burgers gaf aan dat hij de motie volledig steunde en ervan uit ging dat de voltallige raad dat zou doen. Toen ik vroeg om de motie voor te lezen kwam de fractievoorzitter van de VVD binnen. Burgers vroeg hem de motie voor te lezen maar toen Meijer de motie niet zo snel kon vinden haalde Burgers de “VVD-motie” uit zijn tas en gaf deze aan Meijer. Ik gaf aan de discussie graag in de openbaarheid van de Raadszaal te willen voeren, toen nog niet wetend dat ons zelfs de ruimte voor een stemverklaring ontnomen zou worden. ( zie weblog Wim Mos) Dat vond Burgers best maar hij benadrukte nogmaals dat het in ons aller belang was als de motie raadsbreed aangenomen zou worden. Hoe anders liep het. De pvda-fractie had 20 minuten schorsing nodig voor deze motie. Een schorsing waarin de VVD al dan niet gevraagd de motie zeer had afgezwakt. Burgers nam het woord en toen hij de VVD vroeg de motie aan te houden tot september zakten een aantal pvda-ers bijna door hun mooie nieuwe stoelen. Iemand had blijkbaar iets verkeerd begrepen. Via Henk de Boer heb ik toen om een mondelinge stemming gevraagd. Burgers, en met hem de hele fractie, stemde luid en duidelijk tegen de motie. VVD stond alleen en in haar hemd, mede dankzij Burgers.
   
  Burgers als betrouwbare partner
   
  Ik heb waardering voor een discussie op basis van inhoudelijke overwegingen die horen bij een motie. Maar het gaat er bij mij niet in dat als je op het ene moment zo gedreven en bevlogen aan alle fractievoorzitters vraagt om een motie te steunen, je bij de stemming tegen die motie stemt. Wees dan een vent en zeg dan dat je erg voor bent, maar dat je fractie daar anders over denkt en steun dan de VVD die, al dan niet op jouw verzoek, zo’n motie indient. Ik verwacht dat met deze actie de rol van de VVD nu echt is uitgespeeld. Gaan we gewoon verder met vervelen.  
   
  Arrogant tot in het beton  
   
  Terugkijkend op de afgelopen maanden kom je er niet onder uit om te kijken naar de relatie tussen de pvda en de oppositiepartijen. Want waren we niet allemaal nieuwsgierig naar het al dan niet arrogant zijn van deze “grote jongen”? Ik heb daar een dubbel gevoel over. Als het gaat over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening stel ik vast dat er niets veranderd is aan de “betonblok-opstelling”van de pvda. Wie niet met ons is, is tegen ons. Wat mij mateloos irriteert isd at men elk inhoudelijk debat uit de weg gaat. De zoals altijd goed gedocumenteerde bijdragen van Wim Mos worden achteloos van tafel geveegd. Waarom? Omdat ze van Mos en Leefbaar Zuidoost komen, omdat men het debat niet aandurft of omdat het teveel moeite is om je er net zo in te verdiepen zoals Mos dat doet. Het blijkt makkelijkere te zijn om zonder protest en vragen de DB-er blindelings te volgen. Als je bij eens stemverklaring over een goed onderbouwde motie niet verder komt dan “wij stemmen tegen”, is voor mij het inhoudelijk debat ver te zoeken. Mijn conclusie is dat door de opstelling van Verdonk, Burgers en Bals er de komende jaren noch voor de oppositie, noch voor de burgers van Zuidoost op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief rücksichtslos kappen van bomen, geen eer te behalen is.
   
  Hoop doet leven.  
   
  Maar omdat de pvda steeds maar roept dat ze met smacht zitten te wachten op voorstellen vanuit de oppositie die ze dan met een positieve grondhouding tegemoet zullen treden, geef ik de hoop niet op. Maar dan niet op het terrein van ruimtelijke ordening want dat is echt trekken aan een dood paard. Dat ik die hoop nog niet op geeft heeft te maken met het feit dat een groot aantal leden van de pvda-fractie, met name de nieuwe ongebonden geesten, volgens mij ook niet gelukkig zijn met hun dwangbuis. Daarom zal ik namens Leefbaar Zuidoost in september komen met voorstelen over de bewonersbudgetten en een programma om langjarig, gestructureerd te werken aan het voorkomen van uitval van jongeren. Voorstellen die gebaseerd zijn op jarenlange ervaringen in andere steden, met goede resultaten. Ik verwacht dat ook pvda-ers in Zuidoost open staan voor heldere, doelgerichte, resultaatgerichte en structurele programma’s. Als we de discussies in september voeren kunnen we de resultaten nog meenemen bij het vaststellen van de begroting voor 2007.  
   
  Gerommel met subsidiegelden?
   
  De laatste weken worden we weer benaderd door diverse mensen die ons er op wijzen dat er bij bepaalde stichtingen iets niet goed zit. Concreet worden dan Anand Joti en Vikaash genoemd. De eerste stichting heeft sterke banden met Andre Bohla en Mala Eckhardt ( bieden pvda) en de tweede heeft sterke banden met Henk Lalji (pvda) en Darsan (VVD). Ik kan hier neits mee zo lang ik geen feiten heb. Om die reden heb ik vorig jaar, van een inmiddels vertrokken ambtenaar, alle stukken ontvangen die betrekking hebben op de subsidieaanvraag en voorlopige subsidietoekenning van genoemde stichtingen. Nu heb ik alle stuken opgevraagd die betrekking hebben op de financiële en inhoudelijke afrekeningen en de definitieve vaststelling van de subsidie. Op basis van dat pakket stukken, en eventueel eigen onderzoek, zullen wij een conclusie trekken.
   
  Na de vakantie.  
   
  Zoals hierboven aangegeven komen wij met een tweetal initiatiefvoorstellen. Daarnaast hebben we nog twee kwesties waar we mee aan de slag moeten. We zullen hoe dan ook de raad, middels een commissiebehandeling, een uitspraak vragen over de conclusies die Wim Mos heeft getrokken na een jarenlang wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Laag Kralenbeek. Het kan toch niet gebeuren dat een colega-raadslid tijdenlang werkt aan een onderzoek, daarvoor zelfs een cursus grondexploitatie volgt, met deskundigen, zowel juridisch als wetenschappelijk, uitvoerig spreekt het bos in word gestuurd met de mededeling van het DB dat het gaat om “persoonlijke waarnemingen en suggesties”. Het wordt eens tijd dat het DB, maar ook de Raad inziet dat het in de politiek soms ook gaat om wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing en niet altijd om politiek gewin of gezichtsverlies. Het kan toch niet gebeuren dat de pvda-fractie tegen een motie stemt waarin aan het DB gevraagd wordt om binnen drie maanden inhoudelijk op het rapport te reageren. Als dat allemaal wel waar kan zijn, dan is de politiek in Zuidoost echt dood.   Een andere kwestie die aan de orde moet komen is een kwestie op het gebied van integriteit. Een eveneens lang lopende kwestie met betrekking tot een bouwvergunning van een DB-er.  (zie eerdere logs) Ook na het doorspitten van een centimeters dik dossier ( inmiddels inclusief kattebelletje waarover ik wel beschikte en het bureau niet) en een gesprek hierover met medewerkers van het bureau integriteit blijft er iets knagen. Niet gebaseerd op aangeboren wantrouwen, maar gebaseerd op gesprekken met een betrokken bewoonster en rechtelijke uitspraken. En als iets blijft knagen moet je alle partijen in de gelegenheid stellen dat knagen weg te nemen. Probleem is dat alle stukken “strikt geheim”zijn. Dat kan bij het bespreken een probleem zijn, maar volgens het bureau integriteit moet ik dat probleem bij het DB neer leggen.  
   
  Worst, zweep of preek?  
   
  Terugkijkend denk ik dat wij de klap van 7 maart wel weer te boven zijn gekomen. Feitelijk is er ook niet zoveel veranderd. Maar gezien de nieuwe samenstelling van de raad is het wenselijk om eens uitvoerig met de oppositie van gedachten te wisselen over de vraag wat de juist strategie kan zijn. De afgelopen maanden hebben we al regelmatig overleg gevoerd en dat stemt mij zeer tevreden. Ook onze eigen opstelling zullen we per geval kritisch moeten beschouwen. De worst, de zweep of de preek?????  
   
  Lees meer...
  Gemeente Almere: 175.000 inwoners, 180 vierkante kilometer.  Ziet een grote schaalsprong tegemoet, is een compleet nieuw stadsdeel aan het bouwen en vecht voor een goede infratructuur.
   
  Het bestuur in Almere bestaat uit:
   
  Johanna Haanstra, PvdA, huidig wethouder Almere
  Martine Visser, CDA/CU, huidig wethouder Groningen
  Henk Smeeman, VVD, huidig wethouder Almere
  Adri Duivesteijn, PvdA, huidig Tweede Kamerlid
  Annemarie Jorritsma, burgemeester Almere  
   
  Totaal 5 bestuurders  
   
  Amsterdam Zuidoost: 81.000 inwoners, 22 vierkante kilometer. Alle grote besluiten zijn genomen, uitvoering vraagt aandacht.
   
  Het bestuur in Amsterdam Zuidoost bestaat uit:
   
  Els Verdonk, PvdA, huidige bestuurder
  Pieter Litjens, VVD, huidig bestuurder
  Harrie Verzijl, voormalig fractievoorzitter PvdA
  Jude Khela Wirnkar, socioloog en beleidsconsultant
  Elvira Sweet, huidige voorzitter Dagelijks Bestuur  
   
  Totaal 5 bestuurders
   
  Gelukkig is de lokale politiek nog niet overal een baantjesmachine.
  Lees meer...
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl