martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  zomaar wat
  Sinds de verkiezingen van 7 maart zijn er inmiddels weer zo’n 4 maanden verstreken. Een mooi moment om eens stil te staan of de wereld er na 7 maart in Zuidoost ineens anders is gaan uitzien.
   
  VVD blaast mee.  
   
  In de politieke verhoudingen is er cijfermatig het een en ander veranderd, maar feitelijk is er in de machtsverhouding niets veranderd. De pvda had en heeft het voor het zeggen, met dat verschil dat ze daar, cijfermatig, voor 7 maart andere parijen voor nodig hadden. Cijfermatig want in de praktijk hadden de meelopende fracties van GroenLinks, opgevolgd door CDA en de VVD net zo weinig in te brengen als na 7 maart. In dat opzicht is de aanwezigheid van de VVD in de coalitie net zo cosmetisch als voorheen. “Wij besturen graag mee” roept de VVD te pas en te onpas, daarbij vergetend dat degene die voorop de tandem zit bepaald waarheen de route gaat. Wel of niet meetrappen maakt niet zoveel uit omdat de pvda meer dan genoeg (ambtelijke) hulpmotoren kan inzetten.  
   
  VVD verveelt  
   
  Aan de andere kant kun je het de VVD ook weer niet kwalijk nemen dat ze meedoen. In de oppositie hadden ze net zo weinig bereikt en nu houdt er in ieder geval nog eentje een mooie en goed betaalde baan aan over. Overigens is dat dezelfde Pieter Litjens die vorig jaar al zei dat hij blij was dat hij “welzijn er even bij kon doen”want “hij zat zich te vervelen”. Kortom van de VVD hoeven we de komende jaren niets te verwachten. En als ze dan al iets ondernemen laten ze zich gebruiken door de PvdA-fractievoorzitter.
   
   
  Burgers als politiek strateeg.  
   
  Op andere weblogs is al veel geschreven over de stichting Opo Oso. Nu even los van het inhoudelijke, maar het politieke. Tijdens de fractievoorzitterbijeenkomst voorafgaand aan de laatste raadsvergadering was de fractievoorzitter van de VVD nog niet aanwezig toen de in te dienen moties ter sprake werden gebracht. Lourens Burgers, fractievoorzitter van de pvda, vroeg warme aandacht voor een motie die de VVD, al dan niet samen met de pvda, in zou dienen. De motie behelsde dat er geen enkele contact meer met genoemde stichting zou mogen zijn vanwege geuite doodsbedreigingen. Nu willen een aantal mensen binnen de pvda en de VVD al tijden af ven die stichting, maar door een onhandige manoeuvre van Owusu konden ze dan niet meer maken. Totdat de doodsbedreiging kwam, de stok die ze zochten! Burgers gaf aan dat hij de motie volledig steunde en ervan uit ging dat de voltallige raad dat zou doen. Toen ik vroeg om de motie voor te lezen kwam de fractievoorzitter van de VVD binnen. Burgers vroeg hem de motie voor te lezen maar toen Meijer de motie niet zo snel kon vinden haalde Burgers de “VVD-motie” uit zijn tas en gaf deze aan Meijer. Ik gaf aan de discussie graag in de openbaarheid van de Raadszaal te willen voeren, toen nog niet wetend dat ons zelfs de ruimte voor een stemverklaring ontnomen zou worden. ( zie weblog Wim Mos) Dat vond Burgers best maar hij benadrukte nogmaals dat het in ons aller belang was als de motie raadsbreed aangenomen zou worden. Hoe anders liep het. De pvda-fractie had 20 minuten schorsing nodig voor deze motie. Een schorsing waarin de VVD al dan niet gevraagd de motie zeer had afgezwakt. Burgers nam het woord en toen hij de VVD vroeg de motie aan te houden tot september zakten een aantal pvda-ers bijna door hun mooie nieuwe stoelen. Iemand had blijkbaar iets verkeerd begrepen. Via Henk de Boer heb ik toen om een mondelinge stemming gevraagd. Burgers, en met hem de hele fractie, stemde luid en duidelijk tegen de motie. VVD stond alleen en in haar hemd, mede dankzij Burgers.
   
  Burgers als betrouwbare partner
   
  Ik heb waardering voor een discussie op basis van inhoudelijke overwegingen die horen bij een motie. Maar het gaat er bij mij niet in dat als je op het ene moment zo gedreven en bevlogen aan alle fractievoorzitters vraagt om een motie te steunen, je bij de stemming tegen die motie stemt. Wees dan een vent en zeg dan dat je erg voor bent, maar dat je fractie daar anders over denkt en steun dan de VVD die, al dan niet op jouw verzoek, zo’n motie indient. Ik verwacht dat met deze actie de rol van de VVD nu echt is uitgespeeld. Gaan we gewoon verder met vervelen.  
   
  Arrogant tot in het beton  
   
  Terugkijkend op de afgelopen maanden kom je er niet onder uit om te kijken naar de relatie tussen de pvda en de oppositiepartijen. Want waren we niet allemaal nieuwsgierig naar het al dan niet arrogant zijn van deze “grote jongen”? Ik heb daar een dubbel gevoel over. Als het gaat over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening stel ik vast dat er niets veranderd is aan de “betonblok-opstelling”van de pvda. Wie niet met ons is, is tegen ons. Wat mij mateloos irriteert isd at men elk inhoudelijk debat uit de weg gaat. De zoals altijd goed gedocumenteerde bijdragen van Wim Mos worden achteloos van tafel geveegd. Waarom? Omdat ze van Mos en Leefbaar Zuidoost komen, omdat men het debat niet aandurft of omdat het teveel moeite is om je er net zo in te verdiepen zoals Mos dat doet. Het blijkt makkelijkere te zijn om zonder protest en vragen de DB-er blindelings te volgen. Als je bij eens stemverklaring over een goed onderbouwde motie niet verder komt dan “wij stemmen tegen”, is voor mij het inhoudelijk debat ver te zoeken. Mijn conclusie is dat door de opstelling van Verdonk, Burgers en Bals er de komende jaren noch voor de oppositie, noch voor de burgers van Zuidoost op het gebied van ruimtelijke ordening, inclusief rücksichtslos kappen van bomen, geen eer te behalen is.
   
  Hoop doet leven.  
   
  Maar omdat de pvda steeds maar roept dat ze met smacht zitten te wachten op voorstellen vanuit de oppositie die ze dan met een positieve grondhouding tegemoet zullen treden, geef ik de hoop niet op. Maar dan niet op het terrein van ruimtelijke ordening want dat is echt trekken aan een dood paard. Dat ik die hoop nog niet op geeft heeft te maken met het feit dat een groot aantal leden van de pvda-fractie, met name de nieuwe ongebonden geesten, volgens mij ook niet gelukkig zijn met hun dwangbuis. Daarom zal ik namens Leefbaar Zuidoost in september komen met voorstelen over de bewonersbudgetten en een programma om langjarig, gestructureerd te werken aan het voorkomen van uitval van jongeren. Voorstellen die gebaseerd zijn op jarenlange ervaringen in andere steden, met goede resultaten. Ik verwacht dat ook pvda-ers in Zuidoost open staan voor heldere, doelgerichte, resultaatgerichte en structurele programma’s. Als we de discussies in september voeren kunnen we de resultaten nog meenemen bij het vaststellen van de begroting voor 2007.  
   
  Gerommel met subsidiegelden?
   
  De laatste weken worden we weer benaderd door diverse mensen die ons er op wijzen dat er bij bepaalde stichtingen iets niet goed zit. Concreet worden dan Anand Joti en Vikaash genoemd. De eerste stichting heeft sterke banden met Andre Bohla en Mala Eckhardt ( bieden pvda) en de tweede heeft sterke banden met Henk Lalji (pvda) en Darsan (VVD). Ik kan hier neits mee zo lang ik geen feiten heb. Om die reden heb ik vorig jaar, van een inmiddels vertrokken ambtenaar, alle stukken ontvangen die betrekking hebben op de subsidieaanvraag en voorlopige subsidietoekenning van genoemde stichtingen. Nu heb ik alle stuken opgevraagd die betrekking hebben op de financiële en inhoudelijke afrekeningen en de definitieve vaststelling van de subsidie. Op basis van dat pakket stukken, en eventueel eigen onderzoek, zullen wij een conclusie trekken.
   
  Na de vakantie.  
   
  Zoals hierboven aangegeven komen wij met een tweetal initiatiefvoorstellen. Daarnaast hebben we nog twee kwesties waar we mee aan de slag moeten. We zullen hoe dan ook de raad, middels een commissiebehandeling, een uitspraak vragen over de conclusies die Wim Mos heeft getrokken na een jarenlang wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Laag Kralenbeek. Het kan toch niet gebeuren dat een colega-raadslid tijdenlang werkt aan een onderzoek, daarvoor zelfs een cursus grondexploitatie volgt, met deskundigen, zowel juridisch als wetenschappelijk, uitvoerig spreekt het bos in word gestuurd met de mededeling van het DB dat het gaat om “persoonlijke waarnemingen en suggesties”. Het wordt eens tijd dat het DB, maar ook de Raad inziet dat het in de politiek soms ook gaat om wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing en niet altijd om politiek gewin of gezichtsverlies. Het kan toch niet gebeuren dat de pvda-fractie tegen een motie stemt waarin aan het DB gevraagd wordt om binnen drie maanden inhoudelijk op het rapport te reageren. Als dat allemaal wel waar kan zijn, dan is de politiek in Zuidoost echt dood.   Een andere kwestie die aan de orde moet komen is een kwestie op het gebied van integriteit. Een eveneens lang lopende kwestie met betrekking tot een bouwvergunning van een DB-er.  (zie eerdere logs) Ook na het doorspitten van een centimeters dik dossier ( inmiddels inclusief kattebelletje waarover ik wel beschikte en het bureau niet) en een gesprek hierover met medewerkers van het bureau integriteit blijft er iets knagen. Niet gebaseerd op aangeboren wantrouwen, maar gebaseerd op gesprekken met een betrokken bewoonster en rechtelijke uitspraken. En als iets blijft knagen moet je alle partijen in de gelegenheid stellen dat knagen weg te nemen. Probleem is dat alle stukken “strikt geheim”zijn. Dat kan bij het bespreken een probleem zijn, maar volgens het bureau integriteit moet ik dat probleem bij het DB neer leggen.  
   
  Worst, zweep of preek?  
   
  Terugkijkend denk ik dat wij de klap van 7 maart wel weer te boven zijn gekomen. Feitelijk is er ook niet zoveel veranderd. Maar gezien de nieuwe samenstelling van de raad is het wenselijk om eens uitvoerig met de oppositie van gedachten te wisselen over de vraag wat de juist strategie kan zijn. De afgelopen maanden hebben we al regelmatig overleg gevoerd en dat stemt mij zeer tevreden. Ook onze eigen opstelling zullen we per geval kritisch moeten beschouwen. De worst, de zweep of de preek?????  
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl