martvandewiel.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen

  Na lang vergaderen is de begroting vastgesteld. Op onze website het resultaat.

   

  Reacties

  Het openbaar ministerie heeft besloten af te zien van vervolging inzake de vermeende bedreiging aan het adres van La Rose. Het O.M. ziet onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in deze. Hiermee zegt het OM dat er geen bewijs is van bedreiging en hebben alle raasleden die gesproken hebben over een vermeende bedreiging gelijk gekregen.

  Dit zet de verklaring van VVD en GroenLinks in een ander daglicht. Zij hebben van begin af aan betoogd dat er sprake was van een bewezen bedreiging aan het adres van La Rose. In hun verklaring van 27 juni, zie website vvd-zuidoost hebben ze het zelfs over: " de geschiedenis van bedreiging en intimidatie"en " Het zich herhalende patroon van bedreiging en intimidatie". Deze uitspraken geven niet alleen aan dat zowel VVD als GroenLinks al zelf de rol van het OM hadden overgenomen en de rol van aanklager en rechter gespeeld hebben. De vraag is waarom zij zo gretig gebruik hebben gemaakt van EEN vermeende bedreiging als argument om niet in zee te gaan met Stefan van Deelden.  Het kwam ze goed uit om dit argument te hanteren zodat ze verder niet inhoudelijk een oordeel uit hoefde te spreken over de houding van La Rose en Jaensch.  Links om of rechts om, van Delden werd het niet gegund. Waarom niet? Misschien wel om de fouten gemaakt door La Rose en Jaensch te maskeren. Immers in het traject van de aanvraag en de contacten tussen La Rose en Jaensch zij fouten gemaakt waarover men het liever niet wil hebben. Zie het Bing-rapport.

  Het meest genante en kwalijke in de verklaring van VVD en GroenLinks is de volgende zinsnede: " De VVD en GL zijn van mening dat in deze zaak de opstelling van een aantal raadsleden niet ontspeent was van enig opportunisme. Masterboys is gebruikt voor het bereiken van politieke doelen.".

  Mijn conclusie is dat de vermeende bedreiging door VVD en GroenLinks op opportunistische wijze is gebruikt om partijpolitieke doelen te bereiken namelijk niet te hoeven praten over het falen van La Rose en Jaensch in het dossier Masterboys.

  Opvallend: als je bij google op "politiek opportunisme" zoekt naar afbeelding komt al snel de foto van de fractievoorzitter van de VVD-Zuidoost naar voren, Eddy Meijer:

  Reacties

  Voor Noush,

  Noush is niet tevreden over de frequentie van mijn berichten op deze blog. De reden voor weinig berichten is niet alleen tijd, maar ook het feit dat er zo weinig gebeurt in Zuidoost. Na het gedoe met La Rose en de komst van een nieuwe voorzitter lijkt de rust weer terug. Niets is volgens mij minder waar, maar dat zijn vooral zaken die achter de schermen worden uitgevochten. Het lijkt aan de buitenkant  alsof de PvdA-fractie weer eensgezind is, maar een goed waarnemer heeft vast opgemerkt dat een lid van de fractie sinds het interne conflict niet meer in de raad aanwezig is geweest. Zal wel een verklaring voor gezocht worden maar het valt wel op. De positie van GroenLinks in de coalitie is nu echt van geen betekenis meer. Een aantal voorbeelden vanuit de vergadering van gisteren. De fractievoorzitter gaf in zijn betoog aan dat hij "dacht" dat er namens de coalitiepartijen, dus ook namens hem, een motie zou worden ingediend. Bij stemming over de interpellatie van henk de boer stemde PvdA en VVD tegen, GroenLinks wilde de interpellatie wel toestaan. Na de stemming werd er geschorst en kreeg GroenLinks de mantel uitgeveegd. Een van de daarbij aanwezige was een uur later nog ontdaan. Dit geeft helder aan dat ze echt gedoogd worden en de rit mogen uitzitten. Op diverse punten heeft de PvdA ze ook niet nodig om tot een meerderheid te komen. Het goede nieuws is dat veel leden van de PvdA-fractie D66-OZO meer en meer zien als een fractie waar mee samengewerkt kan worden. Omgekeerd geldt dat ook. Vaak vinden we elkaar op inhoud en uiteraard maakt de PvdA dan ook gebruik van het feit dat PvdA en D66-OZO samen de meerderheid hebben. Een luxe positie omdat ze zowel binnen als buiten de coalitie meerderheden kunnen vormen. Op een aantal zaken blijven we het principieel oneens maar het verschil met "vroeger" is  dat dat het zoeken naar overeenkomsten niet meer in de weg staat. Overigens geldt het zoeken naar overeenkomsten ook voor de VVD-fractie. Dit spel maakt het er allemaal een beetje relaxter op zodat we misschien tot 2014 nog een aantal slagen kunnen maken. Echter als het nodig is zullen we ook "met gestrekt been in gaan".

  Reacties (1)

  Ook D66-OZO heeft er last van: onze site is ompleet gehackt. Voor het laatste nieuws over de moties mbt de begroting 2013 kun je kijken op de site van OZO

   

  Reacties
  ge·rucht (het; o; meervoud: geruchten)
  bericht dat rondgaat maar waarvan de waarheid onzeker is
   
  Terugkomend van vakantie meteen geconfronteerd met zo'n bericht waarvan de waarheid onzeker is. Achter de schermen zou de PvdA werken aan een terugkeer van La Rose. Het is een bericht, het gaat rond en de waarheid is onzeker, kortom het voldoet aan de van Dale beschrijving van gerucht.
   
  Na alles wat er gespeeld heeft zou het mij zeer verbazen als de waarheid van dit bericht zeker zou zijn. De terugkeer van La Rose zou volstrekt belachelijk zijn en kan alleen maar gepaard gaan met  gezichtsverlies en het vertrek van anderen.
   
  Daarnaast vindt ik dat drie db-ers ruim voldoende is om deze periode af te maken. Scheelt in ieder geval weer geld voor een vierde plucheplakker. In de komende raadsvergadering zullen wij dan ook een motie indienen om het aantal db-ers te houden op de huidige drie. In crisistijd moeten we op de kleintjes passen.
   
  Als het er toch vier moeten blijven is het vanuit oppositiestandpunt niet slecht als La Rose terugkomt. Een goede plaatsvervanger is lastig voor de oppositie, dan maar La Rose.
  Voorlopig houden we het op een gerucht.

  Lees meer...

  Nu de kruitdampen zijn opgetrokken is de vraag hoe nu verder met het bestuur in Zuidoost. De coalitie is verdeeld zo niet verscheurd. Jaensch wil kost wat kost blijven zitten gezien de wijze waarop hij de eerst onmogelijke opdracht van de Raad nu toch wil uitvoeren. Het kan verkeren.  Gegeven is dat een meerderheid in de Raad eigenlijk van hem af wil, de voltallige coalitie plus acht PvdA'ers maakt 17 raadsleden.  Een motie is besproken en overwogen maar omdat de (verdeelde) PvdA gegijzeld is door GroenLinks en VVD niet ingediend. Immers Jaensch wegstemmen zou het opblazen van de coalitie zijn. Een nieuwe coalitie zonder GroenLinks en VVD is niet mogelijk omdat 8 PvdA'ers en 5 D66-OZO-ers geen meerderheid geeft. Aan de andere kant geeft 4 PvdA'ers met 4 VVD'ers en vier groenlink-ers ook geen meerderheid. Het zou daarom goed zijn voor het bestuur in Zuidoost dat de PvdA-fractie het weer met elkaar eens wordt. Dan kunnen ze weer een front vormen en opnieuw de zaken op een rij zetten. Verder met de verguisde VVD'er Jaensch en met de inmiddels totaal niet meer serieus genomen groenlinks-fractie of op zoek naar een andere vorm van bestuur. Maar eerst moeten ze weer een front vormen, lukt dat niet, dan wordt het de komende jaren besturen op basis van wisselende coalities, ook geen slechte zaak.

  Terugkijkend hebben we er weer met zijn allen een zootje van gemaakt. Dat was allemaal niet nodig geweest als het DB, lees Jaensch en La Rose, sneller en doortastender het dossier Masterboys had opgepakt. Samen met de raad waren ze er uitgekomen maar door de raad er niet bij te betrekken en niet tijdig en onvolledig te infomeren is de zaak geëscaleerd. Overigens is dit niet specifiek voor het dossier Masterboys. Hetzelfde patroon was zichtbaar bij de aanbesteding van het opbouwwerk, de kwestie Mandir, het zomerfestival en de warenmarkten. Wat dat betreft was dit dossier de beruchte banaanschil.

  Het patroon van hulp zoeken bij hogere regionen in de PvdA heeft dit keer averechts gewerkt. Je kunt niet onbeperkt mensen terug in het hok sturen. Het citaat in het parool dekt aardig de lading: "de reactie op het opgeheven vingertje was een opgestoken middelvinger".

  Lees meer...

  Persbericht 

   

  Opstappen van La Rose geen verrassing

  De fractie van D66-OZO is niet verrast door het besluit van de voorzitter van het dagelijks bestuur La Rose(PVDA) om op te stappen. Het is namelijk een rechtstreeks gevolg van een langere  discussie rond  de wijze waarop hij meerdere malen de Raad heeft gepasseerd en onvolledig heeft geïnformeerd  over de uitvoering van een raadsopdracht inzake de relatie met de stichting Masterboys. In een democratie mag zoiets nooit gebeuren. D66-OZO hecht aan een democratische gang van zaken en is daarom niet gecharmeerd van dit handelen.

  Gisteravond kwam bij de beantwoording van vragen over zijn recente optreden inzake het dossier van een jongerenorganisatie dat gegeven weer pijnlijk aan de orde. Zelfs La Rose  zijn eigen fractie stond niet meer als een blok achter hem. Toen La Rose  door had dat hij niet meer kon rekenen op voldoende vertrouwen van de raad gaf hij er zelf de brui aan. Hij hield de eer aan zichzelf en stelde zijn portefeuille ter beschikking.  Hij gebruikte hierbij het verkeerde argument namelijk dat hij geen uitvoering kon en wilde geven  aan een raadsopdracht zoals  die eerder tijdens de vergadering was geherformuleerd.

  De fractie van D66-OZO wil met klem benadrukken dat interpellatie NIET over het dossier Masterboys ging, maar over de wijze waarop het DB in het algemeen en La Rose in het bijzonder de raad en het presidium niet dan wel onvolledig heeft geïnformeerd en heeft gepasseerd. De fractie is van mening dat het dagelijks bestuur en de voorzitter in het bijzonder altijd moet voldoen aan de actieve informatieplicht (eventueel vertrouwelijk) en de raad, zeker als het gaat over integriteitkwesties, moet informeren of erbij betrekken.

  Het onthouden van informatie aan de raad  en solistisch optreden is niet acceptabel in een democratisch bestel.   

   

  Lees meer...

  La Rose had gisteren eindelijk door dat zijn fractie in de deelraad hem niet meer volledig steunde. Om te voorkomen dat dat zou blijken bij stemming over een door mij aangekondigde motie van wantrouwen hield hij het voor gezien. Niets nobels aan dit besluit.  In zijn verklaring greep hij terug op een niet uit te voeren opdracht van de raad, maar dat onderwerp was al afgehandeld en daar maakte hij niet het voorbehoud. Pas toen na mijn interpellatie en vooral mijn betoog waarin ik aangaf dat hij de democratische gang belemmerde en traineerde door consequent de raad en het presidium te passeren en onvolledig of niet tijdig te informeren werd duidelijk dat hij het niet zou redden. Het op een stemming aan laten komen zou slecht zijn voor de partij want ondanks de interventie van de diverse bestuurders van de PvdA zou een gedeelte van de fractie bij stemming voor onze motie laten zien dat ze het wel gehad hadden met La Rose. Dat moest voorkomen worden. Zelfs La Rose is niet groter dan de partij.

  Ik heb in mijn reactie in de raad aangegeven dat ik wilde weten wat Jaensch (VVD) voor consequenties trekt aan het vertrek van La Rose, hij was immers in het traject van niet of te laat informeren van de Raad en het passeren van de raad de "running mate"van La Rose. Misschien wel de souffleur gezien de reactie van de VVD op het vertrek van La Rose.  Jaensch moest er een nachtje over slapen, denk niet dat hij lekker gedroomd heeft.

  Hoe nu verder, degene die de puinhoop maakt mag hem wat mij betreft ook opruimen.

  Lees meer...
  De eerder aangekondigde interpellatie is niet mogelijk volgens de gemeentewet. Deze staat slechts toe dat via een interpellatie het college dan wel Dagelijks Bestuur bevraagd wordt en niet de Raadsvoorzitter. Daarom heeft de fractie besloten de interpellatie om te bouwen tot een raadsvoordracht welke in de mei-vergadering geagendeerd zal worden.
  Lees meer...
  Categorieën
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl